الهام حسن‌زاده پرستوی وزارت نفت که با ۱۶ مدیر این وزارت‌خانه ارتباط داشته کیست ؟

116
دیدیش؟
دیدیش؟ 2.1 هزاردنبال‌ کننده

الهام حسن‌زاده پرستوی وزارت نفت که با ۱۶ مدیر این وزارت‌خانه ارتباط داشته کیست ؟

دیدیش؟
دیدیش؟ 2.1 هزار دنبال کننده