فاجعه فرهنگی خط فارسی

54
خانه فونت فارسی
خانه فونت فارسی 6 دنبال‌ کننده

شکل گیری یک فاجعه فرهنگی پیرامون خط فارسی که به خاطر بی‌توجه‌ای به خط فارسی، آینده خط فارسی را تهدید می‌کند.