حرکت جدیدفوتبال توسط فوتبالیست رسول مزروعی

178

نگه داشتن توپ روی نوک کفش ،حرکت TOE STALL توسط فوتبالیست هنرمندرسول مزروعی اصفهان ⚽⚽⚽⚽⚽