نشست صمیمی جوانان و مسعود صرامی در قلب شهر

469

در نشست صمیمانه میان جمعی از جوانان و مسعود صرامی، وی از شکست ها، موفقیت ها، تجربیات و اهداف خود سخن گفت