پاچه خواری به سبک رسانه های دانشگاه آزاد | متن و حاشیه 27

19,942

«متن و حاشیه» یک بسته خبری دانشجویی است که هر هفته به مهمترین اتفاقات و حواشی دانشگاه های سراسر کشور می پردازد. شعرخوانی وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بیمارستان فرهیختگان، چاپلوسی رسانه های دانشگاه آزاد و سوتی روزنامه فرهیختگان در انتشار یک خبر تعدادی از سوژه هایی است که در این قسمت به آن ها پرداخته شده است.