اصطلاح don't give up your day job

24

یعنی بی خیال کار جدید شو از ان رو که تو کاری که فکر میکنی خوبی اونقدرها هم خوب نیستی