عاقبت تعامل با شیطان

241

چرا هروقت اصلاح طلبان حاکم می شوند نفت ارزان می شود؟؟؟؟؟!!!!!!