ماه فرو ماند از جمال محمد

192

موسیقی : علی رئیس فرشید | آواز : محمدعلی قدمی | شعر : سعدی | ماه فرو ماند از جمال محمد . سرو نروید به اعتدال محمد

sohbateyar
sohbateyar 4 دنبال کننده