دولت با تمام توان در کنار مردم مناطق سیل زده

83

دولت به عنوان خادم و نماینده مردم با تمام توان در کنار مردم مناطق سیل زده است