ابایی ندارم که بگویند معتمدی پاپ می خواند

170

دوربین روزنامه گفت و گوی محمد معتمدی با صبح نو ابایی ندارم که بگویند معتمدی پاپ می خواند