دیالوگ ماندگار هزاردستان

2,103

ملتی که اَدبش قِناعت را فَضیلت میداند ، هر ساله دچار قَحطی است.

مریم
مریم 12 دنبال کننده