کوتاه با حوزه هنری ۴6 | 9 خرداد ۱۳۹۸

239

فریاد سنگ در حوزه هنری-تازه ترین اثر مرتضی سرهنگی رونمایی شد-جشنواره استونی به ذبح رسید