پایگاه موشکی ایران در دل کوه

6,554

نخستین تصاویر از پایگاه موشکی ایران در دل کوه/ شهر موشکی سپاه در عمق ۵۰۰ متری

۴ سال پیش
#