رهیافت ، امامت در قرآن ، استاد عینی زاده (7)

96

مجری : آقای خنیفرزاده کارشناس : استاد محمد عینی زاده