موزه استاد عزت الله انتظامی

127

بسازیم تا بمانیم موزه عزت الله انتظامی نماد ماندگاری افراد در زندگیست