" من "

379

" من " ....... من فکر می کردم / من روزنامه می خواندم / من قرض داشتم / و هیچ لحظه ای را دیوانه وار تجربه نکرده بودم / من انتقام تمام پرندگانی بودم که به قفس انداختم../ من پرنده نیستم، آه، من قفسم! /// محسن امیری مقدم