جشنواره خیرین مدرسه ساز

195

-مجامع خیرین مدرسه ساز -رویکرد عدالت آموزشی در ساخت مدارس -مدل فراگیر مشارکت در نظام آموزش و پرورش -کارگروه کمک و تسهیل به امر مدرسه سازی