اصطلاح baker's dozon

40

دقیقا یعنی 13 تا. dozen میشه 12 تا که اسن اصطلاح یعنی یک بعلاوه 12