فیلم دیده نشده از سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی در اوایل انقلاب

391

فیلمی کمتر دیده شده از سخنرانی ‍آیت الله مکارم شیرازی در مجلس خبرگان قانون اساسی در اولین روزهای انقلاب و سخنرانی مرحوم منتظری در انتقاد از اینکه چرا رییس جمهور نباید از فیلتر شورای رهبری یا یک فقیه عبور کند.