دوران (قسمت 14) | بخش دوم بررسی انقلاب روسیه

152

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود