لحظه دریافت جام قهرمانی جهان توسط کوبیاک از دستان آری گراسا

147

..........................................................