نمی توانید ما را اسیر جهل کنید

53
بحرین به فارسی
بحرین به فارسی 2 دنبال‌ کننده

این نماهنگ به موضوع تبعیض های مذهبی دولت بحرین در فراهم کردن فرصت های تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان شیعه می پردازد.