سخنرانی سید ابوالحسن فیروزآبادی در همایش مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی

137

سخنرانی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی دکتر کشور در همایش مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷