ارتباط زنده تلوزیونی با محل برگزاری اجلاس جهانی گردشگری در همدان-23 آبان

126

21 تا 25 آبان ماه ،همدان ، میزبان چهلمین اجلاس اعضای وابسته به سازمان جهانگردی کشور است. در این کلیپ به این مناسبت شبکه استانی سیمای همدان، ارتباط زنده تلوزیونی برقرار کرده با محل برگزاری اجلاس جهانی گردشگری در همدان