اجرا و افتتاح طرح های بزرگ

71

مبارزه واقعی و عملی با بدخواهان و مخالفان پیشرفت ایران، اجرا و افتتاح طرح های بزرگ است