پورتال برتر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

190

انتخاب پورتال پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه ‌گرمسیری به عنوان سه پورتال برتر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در مراسم بزرگداشت بیست و ششمین دوره هفته کتاب