آشنایی با مربع قرمز رنگ در راهنمای همشهری

420

در برخی از آگهی های راهنمای همشهری، مربع ای قرمز رنگ وجود دارد که نشان می دهد آگهی فوق در سایت rahnama.com دارای عکس و فیلم از کالا و یا خدمات مربوطه به آن می باشد.