باطل رفتنی است؛ آمریکا عربستان را چگونه می بیند؟

465

منبع: ۱۳۹۶٫۳٫۱۳، KHAMENEI.IR