گل پژمان جمشیدی به اشتورم گراتس اتریش

426

گل اول پرسپولیس به اشتورم گراتس اتریش