چرا تلاش می کنم و نتیجه نمی گیرم؟(موفقیت بامبویی)

28

این ویدئو بخشی از سمینار«میتوانید به خواسته هایتان»برسید است برای تهیه فیلم این سمینار به سایت فکر پرواز بروید. fekreparvaz.com