طرح خانه دار شدن کارمندان

1,002

رشد منفی اقتصادی تا پایان سال مثبت خواهد شد/ طرح خانه دار شدن کارمندان تا 10 سال پس از استخدام، در حال آماده سازی است