قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - سعید حیدری

849

معرفی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - سعید حیدری (ویژه آزمون نظارت و اجرا)

سعید حیدری
سعید حیدری 23 دنبال کننده