معرفی کاربردهای فناوری فضایی

147

مصاحبه با دکتر منطقی در برنامه تهران ۲۰ با موضوعات: معرفی کاربردهای فناوری فضایی، وضعیت پرتاب ماهواره ها در کشور، همکاری های بین المللی در پسابرجام، و...

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8