(حق الناس)خسارتهای فتنه 88 و تخلف در انتخابات

371

خسارت های ادعای نابه حق تقلب در انتخابات چهل میلیونی فرمودند: در سال ۸۸ یک حرف منکری را مطرح کردند که تقلّب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد. البتّه بنده با این ها خیلی مماشات کردم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، بگویید بروند صندوق ها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما می خواهید.اعتناء نکردند، گوش نکردند؛ بنابر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند؛ زیربار حرف حق نرفتند وبرای مملکت خسارت درست کردن

توکل بر خدا
توکل بر خدا 33 دنبال کننده