پنالتی اول - داوود فنایی - پرسپولیس و اشتورم گراتس اتریش

150

واکنش خوب داوود فنایی مقابل پنالتی تیم اشتورم گراتس اتریش