بازدید مردم از نمایشگاه شهدای افغانستانی در موسسه فرهنگی انتظار

67

نمایشگاهی برای یاد بود شهدای قهرمان افغانستانی در موسسه فرهنگی انتظار برگزار شد که با بازدید گسترده و استقبال زیاد طلاب و دانشجویان و اقشار مردم مهاجر روبرو شد