هیچ ساعتی برای ما ساعت راحتی نخواهد بود

69

هیچ ساعتی برای ما ساعت راحتی نخواهد بود، مگر اینکه شما مردم، رنج و غم‌تان برطرف شود