روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

614

این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری گرامی باد