رابطهٔ آمریکا با متحدینش چگونه است؟

76

بخشی از صحبت های جان پرکینز، عضو سابق سازمان امنیت ملی آمریکا و نویسندهٔ کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» *** منبع ویدیو: مرکز مطالعات خلیج فارس