آیا شبهه کهنگی قرآن جدید است؟

63

بسیاری گمان می کنند شبهه کهنگی حرفهای قرآن مربوط به زمانه ماست. زمانه ای که مدرنیسم همه تار و پود زندگی بشر را فرا گرفته است. اما چنین نیست...

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…