چقدر خوبیم ما؟!!!

377

یه توپ و ۲۲ نفر تو یه زمین چمن چه ها مه نمی کنند !!! کاری می کنند که ۵ به علاوه ۱ هم نمی تونه بکنه ...