فداکاری سه کودک برای نجات جوان فلسطینی مجروح

96

سه کودک برای نجات جان جوان فلسطینی که توسط نیروهای صهیونیست گلوله خورده بود بدن خود را سپر کردند.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.5 هزار دنبال کننده