زیر پرچم...

149

فیلم مستندی با عنوان «زیر پرچم» با موضوع دوران خدمت مقدس سربازی ساخته شده که در ادامه مشاهده کنید. تصویر زیر پرچم... (فیلم) منبع: جام جم آنلاین