جلسه كمیته ویژه مركبات در پژوهشكده مركبات و میوه ‌های نیمه ‌گرمسیری برگزار شد

96

جلسه كمیته ویژه مركبات با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در پژوهشكده مركبات و میوه ‌های نیمه ‌گرمسیری برگزار شد