هلی شات و تصویربرداری هوایی جشن قهرمانی پرسپولیس تاریخ 7 اردیبهشت 97

280

این تصاویر توسط کوادکوپتر اینسپایر 2 با قابلیت پخش و پوشش زنده هوایی تهیه شده است.