اکنون شبکه خبر در بی خبری عمدی از حادثه تلخراش سنندج

728