شراگ با اسمیت از پشت

2,358

عضلات اصلی :عضلات بالا برنده کتف - ذوزنقه ای - عضلات کمکی :متوازی الاضلاع شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 58 دنبال کننده