عکس العمل آدم ها نسبت به کلیشه های مربوط به ملیت شون

136

چند درصد از کلیشه هایی که در مورد ملیت های دیگه داریم واقعیت دارن؟ عکس العمل آدم ها نسبت به کلیشه های مربوط به ملیت شون جالبه. جالبه که بعضی هاشون و قبول میکنن. www.iranmehrcollege.com 021-84378