تصادف شدید در لحظه شروع گرندپری آلمان 2001

209

فرمول یک ایران - تصادف شدید در لحظه شروع گرندپری آلمان 2001