طعنه سنگین خداداد عزیزی به کعبی

1,207

نظر خداداد عزیزی درباره حسین کعبی هنگام دیدن عکس این بازیکن را ببینید.